darmowa wysyłka od 100 PLN | 30 dni na zwrot | 30 PLN na pierwsze zakupy

REGULAMIN BANKU GRAFIK MEDICINE

 

 1. Postanowienia ogólne:
  1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z Banku Grafik Medicine (dalej: „Bank Grafik”).
  1.2. Właścicielem i organizatorem Banku Grafik jest BRANDBQ Sp. z o.o. z siedzibą
  w Krakowie, adres: 30-722 Kraków, ul. Rybitwy 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000372924, REGON 121360377, NIP 6793049718, o kapitale zakładowym 326.650,00 zł (dalej: „Brandbq”). Administratorem danych osobowych użytkowników Banku Grafik jest Brandbq.
  1.3. Bank Grafik jest prowadzony za pośrednictwem strony internetowej: http://bank.wearmedicine.com/.
  1.4. W ramach działania Banku Grafik Brandbq udostępnia wszystkim użytkownikom Internetu (dalej: „Autor” lub „Autorzy”) możliwość zamieszczania wszelkich obrazów oraz  grafik (dalej: „Grafiki”) bez ograniczeń ilościowych i czasowych. Celem Banku Grafik jest umożliwienie Autorom zaprezentowania swoich Grafik oraz umożliwienie Brandbq nawiązania współpracy z Autorami najciekawszych Grafik w sposób określony w pkt. 1.6 poniżej.
  1.5. W ramach Banku Grafik zabronione jest umieszczanie Grafik naruszających prawa autorskie, sprzecznych z prawem, związanych z używkami, pornografią, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej etc. oraz treści faszystowskich, wulgarnych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne oraz naruszających prawa innych osób.
  1.6. W związku z zamieszczeniem Grafiki w Banku Grafik, Brandbq według swobodnego uznania może nawiązać współpracę z Autorem, proponując mu zawarcie umowy określającej szczegółowo warunki korzystania z Grafiki. Umieszczenie Grafiki w Banku Grafik nie jest równoznaczne z obowiązkiem zawarcia wskazanej wyżej umowy przez Brandbq.
  1.7. Brandbq zastrzega sobie prawo do usuwania Grafik łamiących postanowienia niniejszego Regulaminu bez powiadomienia Autora.
  1.8. Zamieszczenie Grafiki w Banku Grafik nie powoduje jakichkolwiek roszczeń z obu Stron.
 2. Warunki korzystania z Banku Grafik
  2.1. Warunkiem zamieszczenia Grafiki w Banku Grafik jest:
  - akceptacja niniejszego Regulaminu,
  - wypełnienie formularza rejestracyjnego zawierającego następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, proponowana cena Grafiki, wymiary oryginalnej Grafiki, którą Autor dostarczy Brandbq w przypadku zainteresowania współpracą. Formularz rejestracyjny wysyła się poprzez "kliknięcie" polecenia „WYŚLIJ”.
  - zamieszczenie miniatury Grafiki w formacie wskazanym w pkt. 2.4. poniżej.
  - wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych na cele związane
  z działaniem Banku Grafik.
  2.2. Wypełniając formularz Autor ma obowiązek podania prawdziwych danych.
  2.3. Autor nie może przenosić na osoby trzecie swojego prawa do korzystania z Banku Grafik.
  2.4.  Dozwolone jest umieszczanie miniatur Grafik (grafiki podglądowej prezentujące prace oryginalną) w formacie jpg lub png  o rozmiarze minimum 600 x 800 px lub 800x 600 px. Waga zdjęcia nie powinna przekraczać 3 MB, minimalna waga do 50 KB.
  2.5. Możliwość przeglądania całej zawartości Banku Grafik przysługuje jedynie Brandbq. Autor w ramach Banku Grafik nie ma możliwości przeglądania lub usuwania umieszczonych przez siebie Grafik.
  2.6. Liczba zamieszczonych Grafik przez jednego Autora oraz czas przechowywania
  w ramach Banku Grafik nie są ograniczone. Brandbq zastrzega sobie jednak w przyszłości prawo do wprowadzenia ograniczeń czasowych, ilościowych i jakościowych.
  2.7. Przez fakt zamieszczenia Grafiki Autor nie przenosi na rzecz Brandbq autorskich praw majątkowych do zamieszczonej Grafiki, autorskie prawa majątkowe i osobiste przysługują dotychczas uprawnionym z tych praw. Brandbq nie wykorzysta bez uzyskania wcześniejszej zgody Autora żadnej Grafiki zamieszczonej w ramach Banku Grafik.
  2.8. Poprzez zamieszczenie Grafiki w Banku Grafik Autor oświadcza, że jest autorem Grafiki i nie narusza praw osób trzecich. Autor ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich, wynikających z wykorzystania Grafiki przez Brandbq w razie zawarcia umowy, o której mowa w pkt. 1.6. powyżej.
  2.9. Zamieszczenie Grafiki w Banku Grafik jest nieodpłatne. Zamieszczenie Grafiki
  w Banku Grafik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
  2.10. Brandbq dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia bezawaryjności Banku Grafik
  i jej dostępności przez całą dobę. Brandbq nie gwarantuje jednak możliwości połączenia
  i zastrzega sobie prawo do wstrzymania udostępniania Banku Grafik ze względów technicznych.
  2.11. Brandbq nie ponosi odpowiedzialności za:
  - problemy w funkcjonowaniu Banku Grafik, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Brandbq przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów
  w funkcjonowaniu związanych z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez operatorów sieci Internet jak również zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej;
  - przerwy w  działaniu Banku Grafik zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Brandbq;
  - utratę danych spowodowaną w szczególności awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami;
 3. Nawiązanie współpracy z Autorem
  3.1. W celu nawiązania współpracy, o której mowa w pkt. 1.6. Brandbq skontaktuje się
  z Autorem telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej wskazany przy wypełnieniu formularza, proponując mu szczegółowe warunki korzystania z danej Grafiki oraz wynagrodzenie.
  3.2. W przypadku zaakceptowania przez Autora propozycji Brandbq, Strony zawrą umowę określającą warunki współpracy, w szczególności okres trwania współpracy, zasady korzystania z danej Grafiki, wynagrodzenie Autora.
 4. Ochrona danych
  4.1. Podając dane w formularzu rejestracyjnym, Autor stwierdza, że są one prawidłowe.
  4.2. Brandbq zobowiązuje się dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony danych Autorów. Dane Autorów będą wykorzystywane wyłącznie przez Brandbq w celach związanych z działalnością Banku Grafik.
  4.6. Autor ma prawo do poprawiania, uaktualnienia, sprostowania lub usuwania wprowadzonych danych podanych w formularzu rejestracyjnym. W tym celu należy wysłać wiadomość na adres mailowy bankzdjec@wearmedicine.com z określeniem żądania poprawienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia wprowadzonych danych.
 5. Postanowienia końcowe
  5.1. Brandbq zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie
  z dniem ich ogłoszenia.
  5.2. Poprzez zamieszczenie Grafiki w Banku Grafik Autor wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
Medicine