darmowa wysyłka od 150,00 zł | 30 dni na zwrot | 30,00 zł na pierwsze zakupy

REGULAMIN BANKU GRAFIK MEDICINE

 1. Postanowienia ogólne:
  1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z Banku Grafik Medicine (dalej: „Bank Grafik”).
  1.2. Właścicielem i organizatorem Banku Grafik jest BRANDBQ Sp. z o.o. z siedzibą 
  w Krakowie, adres: 31-564 Kraków, Aleja Pokoju 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000372924, REGON 121360377, NIP 6793049718, (dalej: „Brandbq”).
  1.3. Bank Grafik jest prowadzony za pośrednictwem strony internetowej: https://bank.wearmedicine.com/.
  1.4. W ramach działania Banku Grafik Brandbq udostępnia wszystkim użytkownikom Internetu (dalej: „Autor” lub „Autorzy”) możliwość zamieszczania wszelkich obrazów oraz  grafik (dalej: „Grafiki”) na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Celem Banku Grafik jest umożliwienie Autorom zaprezentowania swoich Grafik oraz umożliwienie Brandbq nawiązania współpracy z Autorami najciekawszych Grafik w sposób określony w pkt. 1.7 poniżej.
  1.5. Poprzez zamieszczenie Grafiki w Banku Grafik i akceptację niniejszego Regulaminu Autor udziela Brandbq niewyłącznej, odwołalnej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z Grafik w celu oceny możliwości nawiązania współpracy z danym Autorem Grafik, w zakresie edytowania i zapisywania Grafik na serwerach Brandbq lub innych odpowiednich nośnikach.
  1.6. W ramach Banku Grafik zabronione jest umieszczanie Grafik naruszających prawa autorskie, sprzecznych z prawem, związanych z używkami, pornografią, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej etc. oraz treści faszystowskich, wulgarnych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne oraz naruszających prawa innych osób.
  1.7. W związku z zamieszczeniem Grafiki w Banku Grafik, Brandbq według swobodnego uznania może nawiązać współpracę z Autorem, proponując mu zawarcie umowy określającej szczegółowo warunki dalszego korzystania z Grafiki. Umieszczenie Grafiki w Banku Grafik nie jest równoznaczne z obowiązkiem zawarcia wskazanej wyżej umowy przez Brandbq.
  1.8. Brandbq zastrzega sobie prawo do usuwania Grafik łamiących postanowienia niniejszego Regulaminu bez powiadomienia Autora.
  1.9. Zamieszczenie Grafiki w Banku Grafik nie powoduje jakichkolwiek roszczeń z obu Stron.
 2. Warunki korzystania z Banku Grafik
  2.1. Warunkiem zamieszczenia Grafiki w Banku Grafik jest:
  - Posiadanie przez Autora dostępu do sieci Internet,
  - akceptacja niniejszego Regulaminu,
  - wypełnienie formularza rejestracyjnego z użyciem wyszukiwarki internetowej (typu Internet Explorer lub innej podobnej) zawierającego następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, proponowana cena Grafiki, wymiary oryginalnej Grafiki, którą Autor dostarczy Brandbq w przypadku zainteresowania współpracą. Formularz rejestracyjny wysyła się poprzez "kliknięcie" polecenia „WYŚLIJ”,
  - zamieszczenie miniatury Grafiki w formacie wskazanym w pkt. 2.4. poniżej.
  2.2. Wypełniając formularz Autor ma obowiązek podania prawdziwych danych. 
  2.3. Autor nie może przenosić na osoby trzecie swojego prawa do korzystania z Banku Grafik.
  2.4. Dozwolone jest umieszczanie miniatur Grafik (grafiki podglądowej prezentujące prace oryginalną) w formacie jpg lub png  o rozmiarze minimum 600 x 800 px lub 800x 600 px. Waga zdjęcia nie powinna przekraczać 3 MB, minimalna waga do 50 KB.
  2.5. Możliwość przeglądania całej zawartości Banku Grafik przysługuje jedynie Brandbq. Autor w ramach Banku Grafik nie ma możliwości samodzielnego przeglądania lub usuwania umieszczonych przez siebie Grafik.
  2.6. Liczba zamieszczonych Grafik przez jednego Autora oraz czas przechowywania w ramach Banku Grafik nie są ograniczone. Brandbq zastrzega sobie jednak w przyszłości prawo do wprowadzenia ograniczeń czasowych, ilościowych i jakościowych, wprowadzając zmiany do niniejszego Regulaminu.
  2.7. Przez fakt zamieszczenia Grafiki Autor nie przenosi na rzecz Brandbq autorskich praw majątkowych do zamieszczonej Grafiki, autorskie prawa majątkowe i osobiste przysługują dotychczas uprawnionym z tych praw. Brandbq nie wykorzysta bez uzyskania wcześniejszej zgody Autora żadnej Grafiki zamieszczonej w ramach Banku Grafik inaczej aniżeli w celu wskazanym w pkt 1.4 i 1.5 powyżej.
  2.8. Poprzez zamieszczenie Grafiki w Banku Grafik Autor oświadcza, że jest autorem Grafiki i nie narusza praw osób trzecich. Autor ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich, wynikających z wykorzystania Grafiki przez Brandbq w razie zawarcia umowy, o której mowa w pkt. 1.7. powyżej.
  2.9. Zamieszczenie Grafiki w Banku Grafik jest nieodpłatne. Zamieszczenie Grafiki w Banku Grafik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 3. Odpowiedzialność Brandbq. Zaprzestanie korzystania z Banku Grafik
  3.1. Brandbq dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia bezawaryjności Banku Grafik i jej dostępności przez całą dobę. Brandbq nie gwarantuje jednak możliwości połączenia i zastrzega sobie prawo do wstrzymania udostępniania Banku Grafik ze względów technicznych.
  3.2. Brandbq nie ponosi odpowiedzialności za:
  - problemy w funkcjonowaniu Banku Grafik, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Brandbq przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu związanych z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez operatorów sieci Internet jak również zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej;
  - przerwy w  działaniu Banku Grafik zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Brandbq;
  - utratę danych spowodowaną w szczególności awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami, za które Brandbq nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.
  3.3. Autor może w każdym czasie przesłać do Brandbq oświadczenie o rezygnacji z korzystania z Banku Grafik. W takim wypadku Grafiki Autora zostaną usunięte z Banku Grafik. Oświadczenie należy kierować na adres: (…). Z treści oświadczenia powinno wynikać, że Autor nie jest zainteresowany korzystaniem z Banku Grafik.
  3.4. Brandbq ma prawo usunąć Grafiki danego Autora z Banku Grafik w następujących przypadkach:
  a) w razie otrzymania od Autora zgłoszenia usunięcia Grafik z Banku Grafik,
  b) w razie stwierdzenia, że Autor podał nieprawidłowe dane identyfikacyjne lub kontaktowe,
  c) w razie naruszenia przez Autora postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Nawiązanie współpracy z Autorem
  4.1. W celu nawiązania współpracy, o której mowa w pkt. 1.7. Brandbq skontaktuje się z Autorem telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej wskazany przy wypełnieniu formularza, proponując mu szczegółowe warunki korzystania z danej Grafiki oraz wynagrodzenie.
  4.2. W przypadku zaakceptowania przez Autora propozycji Brandbq, Strony zawrą umowę określającą warunki współpracy, w szczególności okres trwania współpracy, zasady korzystania z danej Grafiki, wynagrodzenie Autora.
 5. Dane osobowe
  5.1. Autor jest zobowiązany podać prawidłowe dane osobowe, konieczne do identyfikacji i kontaktu z danym Autorem.
  5.2. Dane osobowe Autora przetwarzane są zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i informacją udostępnioną Autorowi przy przekazywaniu danych osobowych Brandbq – przedmiotowa informacja zawarta jest również w postanowieniach poniższych. 
  5.3. Administratorem danych osobowych Autora jest Brandbq („Administrator”). Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować zgodnie z podanymi poniżej danymi kontaktowymi: iod@brandbq.pl lub: Brandbq Sp. z o.o., Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków.
  5.4. Administrator przetwarza dane osobowe przekazane przez Grafika zgodnie z przepisami w celu:
  d) korzystania z Grafik zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  e) realizacji obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych,
  f) kontaktów z Autorem w celu przekazania propozycji podjęcia współpracy.
  5.5. Przetwarzanie danych osobowych Grafika realizowane jest przez Administratora na podstawie: (i) wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną prowadzenia Banku Grafik na podstawie niniejszego Regulaminu oraz umowy licencyjnej na podstawie niniejszego Regulaminu, (ii) podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie Autora (zgłoszenie Grafik do Banku Grafik i ich ocena przez Brandbq); (iii) prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub innej osoby. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora obejmują: kontakty z Autorami, ochronę praw i dochodzenie roszczeń, w tym roszczeń związanych z ochroną danych osobowych.
  5.6. Dane przechowywane są do czasu zgłoszenia przez Autora żądania usunięcia Grafik lub usunięcia Grafik przez Brandbq na podstawie odpowiednich postanowień niniejszego Regulaminu oraz przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania określonych powyżej, w tym przedawnienia roszczeń, które mogą być podniesione wobec Administratora lub przez Administratora, w szczególności w związku z wykonaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej w ramach niniejszego Regulaminu.
  5.7. Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („Rozporządzenie”), Autorowi przysługuje prawo do: dostępu do danych; sprostowania danych; usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych; przenoszenia danych (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda lub umowa); sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora); cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda).
  5.8. Autor ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych.
  5.9. Dane Autora mogą być udostępniane usługodawcom, z którymi Administrator podjął współpracę w zakresie niezbędnym do prowadzenia i obsługi działalności Administratora, w tym doradcom prawnym, podatkowym, a także świadczącym usługi hostingowe. Dane mogą być udostępniane odpowiednim organom podatkowym lub celno-skarbowym, a także innym organom administracji publicznej lub samorządowej, jeżeli będą tego wymagały odpowiednie przepisy prawa.  
 6. Postanowienia końcowe
  6.1. Brandbq zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
  6.2. Poprzez zamieszczenie Grafiki w Banku Grafik Autor wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
  6.3. Brandbq może w każdym czasie zakończyć działalność Banku Grafik, o czym każdy z Autorów zostanie powiadomiony.